بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2011

نيمه هوشيار

بسته ماندن دو چیز غیرممکن است:

زیپ دهن زن؛
زیپ شلوار مرد!

Advertisements