بایگانی‌های ماهانه: فوریه 2013

پرتاب چند سنگ‌ توی حوض

گروهی هم بوجود آمدند که اعتقاد داشتند هیچ حقیقتی وجود ندارد؛
و این خود، حقیقتی دیگر بود…

Advertisements